Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Bewind.info en de gebruiker van (de onderdelen van) het platform.

Acceptatie van de voorwaarden
U moet meerderjarig zijn om gebruik te mogen maken van het platform. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden dan mag u het platform niet gebruiken. U kunt de Voorwaarden accepteren door een selectievakje in te schakelen of op een knop te klikken die aangeeft dat u akkoord gaat met de voorwaarden of door het platform daadwerkelijk te gebruiken.

Gebruik platform
We bieden een scala aan diensten voor het online bewindvoerdersplatform. U mag het platform gebruiken voor uw persoonlijk en zakelijk gebruik of voor interne zakelijke doeleinden in de organisatie die u vertegenwoordigt. U kunt verbinding maken met het platform via elke internetbrowser die door het platform wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot internet en de apparatuur die nodig is om het platform te gebruiken. U kunt inhoud maken en bewerken met uw gebruikersaccount en als u ervoor kiest om dit te doen, kunt u dergelijke inhoud publiceren en delen.

Wijziging van de voorwaarden
We kunnen de voorwaarden te allen tijde wijzigen door u hiervan op de hoogte te stellen. Als u het platform blijft gebruiken na de ingangsdatum van een wijziging van de voorwaarden, wordt dit beschouwd als uw instemming met de gewijzigde voorwaarden.

Gebruikersaccount
U moet zich aanmelden voor een gebruikersaccount door alle vereiste informatie te verstrekken voor toegang tot of gebruik van het platform. Als u een organisatie vertegenwoordigt en het platform wilt gebruiken voor intern gebruik door bedrijven, raden we u en alle andere gebruikers van uw organisatie aan om zich aan te melden voor gebruikersaccounts door uw bedrijfscontactinformatie te verstrekken. In het bijzonder raden we u aan uw zakelijke e-mailadres te gebruiken. U stemt ermee in: a) waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te verschaffen naar aanleiding van het aanmeldingsproces; en b) onderhoud en actualiseer de informatie die wordt verstrekt tijdens het aanmelden om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Bewind.info goede gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie niet juist, onnauwkeurig of verouderd is, behoudt Bewind.info het recht zich voor deze informatie aan te passen of te verwijderen.

Organisatieaccounts en beheerders
Wanneer u zich aanmeldt voor een account voor uw organisatie, kan het zijn dat u beheerdersrechten krijgt. De beheerders hebben het recht om het platform te configureren op basis van uw vereisten en om eindgebruikers te beheren in uw organisatieaccount. Als uw organisatieaccount namens u is gemaakt en geconfigureerd door een externe partij, is het waarschijnlijk dat deze externe beheerder de rol van beheerder voor uw organisatie op zich heeft genomen.

U bent verantwoordelijk voor i) het garanderen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw organisatieaccount, ii) het aanwijzen van competente personen als beheerders voor het beheren van uw organisatieaccount en iii) ervoor zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw organisatieaccount voldoen aan deze Algemene Voorwaarden. U begrijpt dat Bewind.info niet verantwoordelijk is voor accountbeheer en intern beheer van het platform voor u.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige stappen om ervoor te zorgen dat uw organisatie de controle over de beheerdersaccounts niet verliest. U kunt een procedure specificeren die moet worden gevolgd voor het herstellen van het beheer in geval van verlies van controle over de beheerdersaccounts door een e-mail te sturen naar admin@bewind.info, op voorwaarde dat het proces voor Bewind.info aanvaardbaar is. Bij afwezigheid van een gespecificeerd proces voor het herstellen van beheerdersaccounts, kan Bewind.info controle over een administratoraccount geven aan een persoon die een voldoende bewijs levert aan Bewind.info en de autorisatie aantoont om namens de organisatie te handelen. U stemt ermee in om Bewind.info niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van enige actie die Bewind.info in dit opzicht te goeder trouw heeft ondernomen.

Persoonlijke informatie en privacy
Persoonlijke informatie die u via het platform aan Bewind.info verstrekt, wordt beheerd door het Privacybeleid van Bewind.info . Uw verkiezing om het platform te gebruiken, geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en het Privacybeleid van Bewind.info . U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw gebruikersaccount en u gaat ermee akkoord ons onverwijld te informeren over ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount per e-mail aan admin@bewind.info. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of een derde partij die is opgelopen als gevolg van ongeoorloofde toegang en / of gebruik van uw gebruikersaccount of anderszins.

Communicatie van Bewind.info
Het platform kan bepaalde berichten van Bewind.info bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze berichten worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van het platform. Als onderdeel van ons beleid om u volledige privacy te bieden, bieden wij u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ons. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van serviceaankondigingen en administratieve berichten.

Klachten
Als wij een klacht ontvangen van een persoon tegen u met betrekking tot uw activiteiten als onderdeel van het gebruik van het platform, zullen we de klacht doorsturen naar het primaire e-mailadres van uw gebruikersaccount. U moet binnen tien dagen na ontvangst van de door ons ingediende klacht rechtstreeks reageren op de klager en info@bewind.info in de mededeling kopiëren. Als u binnen 10 dagen na de datum van onze e-mail niet reageert op de klager, kunnen we uw naam en contactgegevens bekendmaken aan de klager omdat deze klager juridische stappen tegen u kan ondernemen. U begrijpt dat uw verzuim om binnen de termijn van 10 dagen op de doorgezonden klacht te reageren, zal worden geïnterpreteerd als uw toestemming om uw naam en contactgegevens door Bewind.info aan de klager bekend te maken.

Vergoedingen en betalingen
Het platform is beschikbaar onder abonnementsplannen van verschillende duur. Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode, tenzij u uw betaalde abonnementsplan naar een gratis abonnement downgraded of ons laat weten dat u het abonnement niet wenst te verlengen. Op het moment van automatische verlenging worden de abonnementskosten in rekening gebracht. Wij bieden u de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen als u wilt dat de betaling voor de verlenging anders wordt gedaan. Als u het abonnement niet wenst te verlengen, moet u ons ten minste dertig dagen vóór de verlengingsdatum hiervan op de hoogte stellen. Als u niet hebt gedegradeerd naar een gratis abonnement en als u ons niet hebt geïnformeerd dat u het abonnement niet wenst te verlengen, wordt u verondersteld toestemming te hebben gegeven aan Bewind.info om de abonnementskosten in rekening te brengen.

Van tijd tot tijd kunnen we de prijs van een service wijzigen of kosten in rekening brengen voor het gebruik van services die momenteel gratis beschikbaar zijn.

Beperkingen voor gebruik
U mag niet: (i) het platform overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij; (ii) enige service verlenen op basis van het platform zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; (iii) gebruik de links van derden naar sites zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van hun website; (iv) links naar sites van derden plaatsen of hun logo, bedrijfsnaam, etc. gebruiken zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming; (v) publiceren van persoonlijke of vertrouwelijke informatie die toebehoort aan een persoon of entiteit zonder toestemming te verkrijgen van die persoon of entiteit; (vi) het platform gebruiken op elke manier die enige server, netwerk, computersysteem, bron van Bewind.info zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, schaden of schaden; (vii) in strijd zijn met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;

Spammen en illegale activiteiten
U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw uitzendingen via het platform. U stemt ermee in om het platform niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig is, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, inbreuk maakt op andermans privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, beledigt religieus sentimenten, bevordert racisme, bevat virussen of kwaadaardige code, of dat wat inbreuk maakt op of inbreuk maakt op intellectueel eigendom of andere rechten van een ander. U stemt ermee in het platform niet te gebruiken voor het verzenden van “ongewenste e-mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “phishing” of ongevraagde massale distributie van e-mail.

Inactief beleid voor gebruikersaccounts
We behouden ons het recht voor om onbetaalde gebruikersaccounts die gedurende een aaneengesloten periode van 120 dagen inactief zijn te beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging worden alle gegevens die aan een dergelijk gebruikersaccount zijn gekoppeld, verwijderd. In het geval van accounts met meer dan één gebruiker, als ten minste één van de gebruikers actief is, wordt het account niet als inactief beschouwd.

Gegevensbezit
We respecteren uw recht op eigendom van inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. U bent de eigenaar van de inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. Tenzij specifiek toegestaan ​​door u, verleent uw gebruik van het platform Bewind.info niet de licentie om de door u gecreëerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden of opgeslagen in uw gebruikersaccount voor Bewind.info’s commerciële, marketing of soortgelijke doeleinden. Maar u verleent Bewind.info toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw te formatteren, openbaar te tonen en publiekelijk uit te voeren, zoals vereist voor het leveren van het platform aan u.

Door gebruikers gegenereerde inhoud
U mag inhoud die door u is gemaakt, verzenden of publiceren met behulp van een van het platform of anderszins. U bent echter als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en de gevolgen van de verzending of publicatie ervan. Inhoud die openbaar wordt gemaakt, is openbaar toegankelijk via internet en kan worden gecrawld en geïndexeerd door zoekmachines. U bent ervoor verantwoordelijk dat u niet per ongeluk privéinhoud publiek toegankelijk maakt. Alle inhoud die u van andere gebruikers van het platform ontvangt, wordt u ter informatie en persoonlijk gebruik verstrekt en u stemt ermee in om niet te gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren of anderszins het exploiteren van dergelijke inhoud voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die eigenaar is van de rechten op dergelijke inhoud. Tijdens het gebruik van een van het platform, als u inhoud tegenkomt met auteursrechtkennisgeving (en) of enige kopieerbeveiligingsfunctie (s), stemt u ermee in dergelijke copyrightkennisgeving (en) niet te verwijderen of deze kopieerbeveiligingsfunctie (s) desgevallend uit te schakelen. Door een auteursrechtelijk beschermde / auteursrechtelijk beschermde inhoud beschikbaar te maken op een van het platform, bevestigt u dat u de toestemming, machtiging of toestemming hebt, zoals het geval kan zijn van elke persoon die rechten op dergelijke inhoud claimt om dergelijke inhoud op een dergelijke manier beschikbaar te maken. Verder, door inhoud beschikbaar te maken op de hierboven genoemde manier, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Bewind.info het recht heeft om de toegang tot of verwijdering van dergelijke inhoud die door u beschikbaar is gemaakt te blokkeren als Bewind.info klachten ontvangt over enige illegaliteit of inbreuk op rechten van derden in dergelijke inhoud.

Voorbeeldbestanden en toepassingen
Bewind.info kan voorbeeldbestanden en toepassingen leveren om aan te tonen dat het mogelijk is om het platform effectief voor specifieke doeleinden te gebruiken. De informatie in dergelijke voorbeeldbestanden en -toepassingen bestaat uit willekeurige gegevens. Bewind.info biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie of de voorbeeldbestanden en toepassingen.

Handelsmerk
Bewind.info, Bewind.info-logo, de namen van individuele services en hun logo’s zijn handelsmerken van Bewind.info. U stemt ermee in om de Bewind.info-handelsmerken op geen enkele manier te tonen of te gebruiken, zonder de voorafgaande toestemming van Bewind.info.

Afwijzing van garanties
U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de diensten voor eigen risico is. De diensten worden geleverd op een as-is-and-as-available basis.Gebruik van enig materiaal gedownload of verkregen door het gebruik van de diensten zijn geheel op eigen risico en discretie en u alleen verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem, mobiele telefoon, draadloos apparaat of gegevens als gevolg van het gebruik van de diensten zij of de download van een dergelijk materiaal.

Beperking van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Bewind.info voor schade als gevolg van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins

veroorzaakt, is uitgesloten.  De aansprakelijkheid van Bewind.info voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt begrepen alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, schade door verlies van klanten, schade door materialen of programmatuur van derden, immateriële schade, reputatieschade en overige schade die niet als directe schade is te kwalificeren.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord dat de functionarissen, directeuren, medewerkers, leveranciers en partners van Bewind.info vrijgewaard zijn van en tegen alle verliezen, schade, boetes en uitgaven (inclusief vergoedingen en kosten van advocaten) die voortkomen uit of in verband met eventuele claims die u hebt het platform gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met enige wet, in overtreding van enige bepaling van de Voorwaarden, of enige andere claim in verband met uw gebruik van het platform, behalve wanneer dergelijk gebruik is geautoriseerd door Bewind.info.

Opschorting en beëindiging
We kunnen uw gebruikersaccount opschorten of de toegang tot een deel of een deel van het platform tijdelijk uitschakelen in geval van een vermoedelijke illegale activiteit, langere perioden van inactiviteit of verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. Bezwaren of blokkering van gebruikersaccounts moeten binnen dertig dagen na kennisgeving van de opschorting aan admin@bewind.info worden gemeld. We kunnen na dertig dagen een geblokkeerd of uitgeschakeld gebruikersaccount beëindigen. We beëindigen ook uw gebruikersaccount op uw verzoek.

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en het platform te weigeren, op redelijke overtuiging dat u de Voorwaarden heeft geschonden. U hebt het recht om uw gebruikersaccount te beëindigen als Bewind.info zijn verplichtingen onder deze voorwaarden niet nakomt en in dat geval heeft u recht op een evenredige terugbetaling van vooruitbetaalde kosten. Beëindiging van een gebruikersaccount zal weigering van toegang tot alle Services omvatten, verwijdering van informatie in uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en verwijdering van alle gegevens in uw gebruikersaccount.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@bewind.info.