Kwijtschelding boetepremie

18 juli 2024

Kwijtschelding boetepremie

Bron: André Moerman

Per 1 augustus 2018 gelden nieuwe regels voor de wanbetalersregeling zorgverzekering. Dan zal ook kwijtschelding worden verleend van de zogenaamde eindafrekening van de bestuursrechtelijke premie wanneer de volledige schuld aan de zorgverzekeraar is betaald. Daarnaast kondigt minister Bruins voor Medische Zorg een regeling aan voor onder bewind gestelden.
Boetepremie
Bij een premieachterstand van minimaal 6 maanden meldt de zorgverzekeraar de verzekeringnemer aan bij het CAK. Vanaf dat moment is de verzekeringnemer geen premie meer aan de verzekeraar verschuldigd, maar moet hij een bestuursrechtelijke premie aan het CAK betalen. Deze premie bedraagt 125% van de gemiddelde zorgpremie (in 2018: € 136,67).
Vijf gronden voor afmelding CAK
Er zijn vijf situaties waarbij de zorgverzekeraar de verzekeringnemer moet afmelden bij het CAK:

  • volledig betalen van de schuld aan de zorgverzekeraar (premie, eigen risico en kosten);
  • treffen van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar;
  • sluiten van een stabilisatieovereenkomst;
  • totstandkoming van een minnelijke schuldregeling;
  • toelating tot de wsnp.

Na afmelding is de verzekeringnemer geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd en dient hij de nominale premie in het vervolg weer aan de verzekeraar te betalen.

Kwijtschelding eindafrekening
Volgens de huidige regels wordt een eventueel restant aan bestuursrechtelijke premie (de eindafrekening) kwijtgescholden bij een minnelijk traject, een wsnp-traject en bij de uitstroomregeling bijstandsgerechtigden. Vanaf 1 augustus 2018 zal het CAK de eindafrekening ook kwijtschelden wanneer de schuld aan de zorgverzekeraar is voldaan. De minister zegt hierover:

“Als de schuld bij de zorgverzekeraar is voldaan volgt soms nog een
eindafrekening van het CAK met nog openstaande bestuursrechtelijke premie. Dit
is gemiddeld € 1.500,- en komt voor een wanbetaler vaak onverwacht. Er kan
bestuursrechtelijke premie openstaan als broninhouding niet mogelijk was, de
zorgtoeslag niet voldoende was en de deurwaarder geen verhaal heeft kunnen
halen. Op dit moment wordt standaard tenminste een deel (de opslag) van de
eindafrekening kwijtgescholden.

In de praktijk leidt de eindafrekening regelmatig tot nieuwe betalingsproblemen en recidive. Het incassopercentage van de eindafrekeningen is dan ook beperkt (minder dan 20%). Het gaat vaak om verzekerden die met moeite de betalingsregeling van de zorgverzekeraar hebben voldaan. Zij overzien vaak niet dat er bij meerdere partijen nog vorderingen openstaan. In overleg met zorgverzekeraars en het CAK heb ik besloten standaard de gehele eindafrekening kwijt te schelden. De maatregel houdt in dat voor iedere verzekerde die de schuld bij de zorgverzekeraar heeft voldaan (premie, eigen risico en incassokosten), de eindafrekening bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. (…) Het kwijtschelden van de eindafrekening biedt een positief vooruitzicht voor schuldenaren die op het punt zijn gekomen dat ze in actie willen komen en hun schuld aan hun zorgverzekeraar willen voldoen. Een bezoek van een schuldhulpverlener of een maatschappelijk werker kan het zetje zijn dat mensen nodig hebben.

Ik heb het CAK verzocht vanaf 1 augustus 2018 geen eindafrekeningen meer te versturen en vorderingen op nog openstaande eindafrekeningen kwijt te schelden. Het CAK zal daartoe de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018 aanpassen.”

Uitstroomregeling wanbetalers onder bewind
Voor bijstandsgerechtigden bestaat de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden, versneld terug te keren naar het normale premieregime van de zorgverzekeraar. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen zelf beslissen of ze een overeenkomst willen sluiten om dit mogelijk te maken. Gedurende 36 maanden moet dan naast de nominale premie een vast bedrag worden betaald aan de zorgverzekeraar ter aflossing van de schuld (36 maanden  € 35). Wanneer de verzekeringnemer zich aan deze regeling houdt worden de resterende schulden bij de zorgverzekeraar en het CAK kwijtgescholden.
De minister geeft aan in gesprek te zijn met zorgverzekeraars en koepels van bewindvoerders om een vergelijkbare regeling mogelijk te maken voor onder bewind gestelden. De minister zal hierover in het najaar berichten.

Betalingsregeling onder de beslagvrije voet
De betalingsregeling als uitstroommogelijkheid gaat geheel voorbij aan het knelpunt dat er vaak ook sprake is van loonbeslag. Er is dan veelal geen financiële ruimte voor een betalingsregeling. Weliswaar is er na het treffen van de betalingsregeling een lagere premie verschuldigd. Deze lagere premie heeft bij loonbeslag echter tot gevolg dat de beslagvrije voet ook omlaag gaat en er via loonbeslag meer aan de schuldeisers wordt afgedragen. Er ontstaat dus geen extra aflossingsruimte.

Mocht de zorgverzekeraar de beslaglegger zijn dat biedt aanbeveling 38 uit het rapport “Knellende schuldenwetgeving” uitkomst:

“Pas art. 18d lid 2 onder c Zorgverzekeringswet aan zodat naast de vrijwillige aflossing ook de niet vrijwillige aflossing (via beslag) als uitstroomreden in de wet wordt opgenomen.”

Ga terug naar het overzicht